หน้าแรก

แนวทางการของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวทางการของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักการและเหตุผล ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นำในการบริหารสถานศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และสัมฤทธิ์ผลการศึกษา จัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning Critical Thinking) และยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 จำนวน 1,343 โรงเรียน วิธีการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะให้การสนับสนุนกับโรงเรียนประชารัฐ โดยคำนึงถึงการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนประชารัฐตามมาตรฐานโรงเรียนและจำนวน 2 รายการหลัก ดังนี้ ค่าก่อสร้างและรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สนามเด็กเล่น ขนาด 100 ตร.ม. (10 X 10 ม.) ราคา 298,000 บาท รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ราคา ไม่เกิน 300,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำ ขนาด 1,400 ลิตร/วัน ราคา 100,000 บาท ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น ราคา 100,000 บาท ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ราคา 9,200 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 2.1 ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนประชารัฐในสังกัด ที่ http://pracharaths.innoobec.com 2.2 แจ้งโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 3 ในสังกัด ให้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้