แนวทางการของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หลักการและเหตุผล
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้นำ ในการบริหารสถานศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และสัมฤทธิ์ผลการศึกษา จัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning Critical Thinking) และยกระดับความสามารถด้านการเรียน การสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา


กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 จำนวน 1,343 โรงเรียน

วิธีการดำเนินการ
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะให้การสนับสนุนกับโรงเรียนประชารัฐ โดยคำนึงถึงการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนประชารัฐ ตามมาตรฐานโรงเรียนและจำนวน 2 รายการหลัก ดังนี้
1.1 ค่าก่อสร้างและรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
– สนามเด็กเล่น ขนาด 100 ตร.ม. (10 X 10 ม.) ราคา 298,000 บาท
– รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ราคา ไม่เกิน 300,000 บาท
1.2 ค่าครุภัณฑ์
– เครื่องกรองน้ำ ขนาด 1,400 ลิตร/วัน ราคา 100,000 บาท
– ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น ราคา 100,000 บาท
– ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ราคา 9,200 บาท
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนประชารัฐในสังกัด ที่ http://pracharaths.innoobec.com
2.2 แจ้งโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 3 ในสังกัด ให้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

               กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

               สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

               โทร 02-281-7853 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ 080-314-6325

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

               โครงการโรงเรียนประชารัฐ

               สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

               อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ

               แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต

               กรุงเทพฯ 10300