แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2563 (งบแลกเป้า)

เนื่องด้วยสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเล็งเห็นการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐรอบด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่เน้นย้ำในด้านการลดความเลื่อมล้ำ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขั้น ดังนั้น สำนักงานณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อการพัฒนา (งบแลกเป้าหมาย) ขึ้น เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีภูมิทันศ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาของโรงเรียนตามบริบทมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐของ สพฐ. และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนของโครงการ CONNEXT ED เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนประชารัฐผ่านการประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ (School Grading)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ไม่มีการสนับสนุนจากภาคเอกชน และเพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองโดยมุ่งเน้นการสร้างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นหลัก เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “เด็กดี เด็กเก่ง” จึงขอให้โรงเรียนเสนอแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อของบแรกเป้า วงเงินงบประมาณโรงเรียนละ 15,000 – 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและจำนวนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมตามตัวชี้วัดด้านผู้เรียนตามความต้องการและจำเป็นของโรงเรียน ดังนี้

 1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการมีอาชีพให้กับนักเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น
 2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อสื่อสารให้กับนักเรียน
 3. กิจกรรมปลูกผังคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยเน้นคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบ ความพอเพียง ความมีจิตอาสา และส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
 4. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน Digital literacy

กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนประชารัฐทุกรุ่นที่มีรายชื่อไม่ทับซ้อนกับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน จำนวน 1,225 โรงเรียน

วิธีการดำเนินการและกำหนดเวลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

 1. แจ้งโรงเรียนในสังกัดในการจัดทำแผนพัฒนาของโรงเรียนให้เป็นไปตามกรอบการขอรับงบประมาณแลกเป้าหมายที่กำหนด โดยทางเขตสามารถดาว์นโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่างแบบฟอร์มหมายเลข 1 ได้ที่นี่เว็บไซต์นี้ https://th.city/syLngN
 2. พิจารณารวบรวมแผนพัฒนาของโรงเรียนที่เป็นไปตามกรอบฯ ส่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เว็บไซต์นี้ https://th.city/osMBaPjM
 3. หากมีโรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการแจ้งโรงเรียนให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาโรงเรียน ทั้งนี้ ท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสารตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินงานได้ที่เว็บไซต์นี้ https://th.city/syLngN
 4. รวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาโรงเรียนที่ด้รับการอนุมัติ โดย upload รายงานผลการดำเนินงาน เป็นรายโรงเรียน และเป็นไฟล์ 1 ไฟล์/โรงเรียน ที่เว็บไซต์นี้ https://th.city/adpqYA

โรงเรียน

 1. วิเคาระห์ประเด็นพัฒนาที่ต้องการในการขอรับงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นต่อผู้เรียน
 2. ดำเนินการจัดทำแผนทีการพัฒนาของทางโรงเรียนให้เป็นไปตามกรอบขอรับงบประมาณแลกเป้าหมายที่กำหนด ตามแบบฟอร์มหมายเลข 1 ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 3. หากได้รับการอนุมัติงบประมาณ ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563