ความเป็นมาของโครงการ

หลักการและเหตุผล

               “โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการดำเนินงานของ ๑๒ คณะทำงาน สานพลังประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศและเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่  E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ร่วมกับ และ E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้องค์กรหลัก 2 แห่งดำเนินการร่วมกับคณะทำงานดังกล่าว โดย E2 ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)และ E5 ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย สพฐ. ได้จัดทำโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดทำบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม 4 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ (Outcomes)

           1. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนให้มีคุณภาพ และสมรรถนะตามมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ

           2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการของโรงเรียนในโครงการ

           3. เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้พัฒนาและดำเนินการส่งเสริม กำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพให้โรงเรียนประชารัฐมีมาตรฐาน

เป้าหมายโครงการ (Outputs)

  1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอน และระบบฐานข้อมูล
  2. ผู้บริหารได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ
  3. ครูได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
  4. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม
  5. ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา

วิธีการดำเนินงาน

1.การเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนประชารัฐ

    1.1) การเสริมสร้างกระบวนการคิดชั้นสูงและการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมโต้สาระวาที

    1.2) การพัฒนายกระดับศักยภาพและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ

         1.2.1) การเสริมทักษะกาคิดเชิงนวัตกรรมสู่การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้

         1.2.2) การพัฒนาโรงเรียน ตามแนวคิด “โรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PCL”

2. การยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพให้โรงเรียนประชารัฐ

         2.1) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเรียนรู้ของโรงเรียน (งบแลกเป้า)

         2.2) การเสริมกระบวนการโค้ชสู่การนิเทศในโรงเรียนประชารัฐ ผ่านการพัฒนาศึกษานิเทศก์

         2.3) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ

3. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน

         3.1) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ และคณะกรรมการ CONNEXT ED

         3.2) วิจัยถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในทุกระดับ

4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนหลักและรองรับการขยายตัวของนักเรียน ตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ

         4.1) รายการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นเพื่อปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

         4.2) รายการครุภัณฑ์ที่เสริมสร้างระบบ ECO System เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนักเรียนของโรงเรียน