การจัดทำคำของบลงทุนของโรงเรียนประชารัฐรุ่น 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.หนังสือแจ้งเขตพื้นที่     “คลิกตรงนี้”

2.รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ   “คลิกตรงนี้”

(โปรดตรวจสอบรายชื่อก่อนดำเนินการใดๆทั้งเขตและโรงเรียน เพราะหนังสือที่ท่านได้อาจจะไม่มีโรงเรียนของท่าน)

3.แบบฟอร์ม ปร.4-6     “คลิกตรงนี้”

4.จัดส่งข้อมูลและเอกสาร     “คลิกตรงนี้”

****ข้อแนะนำในการอัพโหลดไฟล์ ไม่จำเป็นต้องสแกนละเอียดมากเพื่อขนาดไฟล์ที่เล็กลง

เพื่อความสะดวกในการอัพโหลดของท่าน หากไฟล์มีขนาดใหญ่มากจะไม่สามารถอัพโหลดได้ ****

คำอธิบายเพิ่มเติม

  1. แบบฟอร์มปร.4-6 ให้จัดทำเฉพาะรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ และห้ามนำรายการครุภัณฑ์ใส่ในค่าปรับปรุงซ่อมแซม (จัดทำเฉพาะ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6) ทั้งนี้ขอให้พิจารณารายการตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียน
  2. หากโรงเรียนไม่ขอรับงบประมาณ ให้จัดทำหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุป รวบรวมและจัดส่ง สพฐ.ต่อไป (ไม่รับเอกสารที่โรงเรียนส่งมาถึงสพฐ. โรงเรียนจะต้องส่งผ่านสำนักงานเขตพื้นที่เท่านั้น)
  3. รายชื่อโรงเรียนจะต้องเป็นไปตามรายชื่อที่ สพฐ. ส่งมาด้วย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/2qT5LXw
  4. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่สแกนไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นนามสกุล .pdf รวมเป็น
    1 ไฟล์ และอัพโหลดส่ง สพฐ. ที่ http://bit.ly/2WrKZtF และทางอีเมล reportpcr@gmail.com ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ก่อนเวลา 23.59 น. และจัดส่งเอกสารราชการที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ฉบับจริงให้ถึง สพฐ. ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้เอกสารที่ส่งผ่านอินเตอร์เน็ตและฉบับจริงจะต้องสอดคล้องกัน

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

โครงการโรงเรียนประชารัฐ

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ

เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

เบอร์โทรศัพท์ในการประสานงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

02-281-7853

02-281-0916

080-314-6325