ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐรุ่น 2

Home / ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐรุ่น 2

New

- Stars (0)

3 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 25-05-2018 2:41

Share

DescriptionPreviewVersions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

New

- Stars (0)

0 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 25-05-2018 2:40

Share

DescriptionPreviewVersions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

New

- Stars (0)

0 Downloads

Owner: admin

Version: 1.0

Last Updated: 25-05-2018 2:36

Share

DescriptionPreviewVersions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

วิธีดำเนินการ

+    เมื่อ สพท. ได้พิจารณารายชื่อโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือข่ายแล้ว พร้อมกรอกในระบบรายงานการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ขอให้ดำเนินการรับรองยืนยันรายชื่อโรงเรียนทั้งหมด โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับรอง สามารถดาวโหล์ดแบบฟอร์ม ที่นี่

  • หมายเหตุ  หากสำนักงานพื้นที่การศึกษาใด ประสงค์จะส่งแบบฟอร์มการรับรองยืนยันรายชื่อโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามแล้ว  สามารถสแกนหนังสือส่งที่  reportpcr@gmail.com ก่อนได้ และขอให้จัดส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์อีกครั้ง
  • +    สพท. สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำของบประมาณ ได้ดังนี้
ที่ รายการ แบบฟอร์ม
1 เครื่องกรองน้ำ แบบคำของบประมาณ  (ความขาดแคลน)
2 ห้องน้ำ-ส้วมนักเรียนชาย-หญิง 5ที่/60 ขนาด 143 ตร.ม.(ขนาด 11 x 13 ม.) แบบคำของบประมาณ  (ความขาดแคลน)

BOQ และ ปร. 4-6

3 สนามเด็กเล่น ขนาด 100 ตร.ม.

(ขนาด 10 x 10 ม.)

 

พื้นสนาม:

แบบคำของบประมาณ  (ความขาดแคลน)

BOQ และ ปร. 4-6

4 โทรทัศน์ Smart TV

ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080                     พิกเซล ขนาด 48 นิ้วขึ้นไป

แบบคำของบประมาณ  (ความขาดแคลน)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

5 ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 2,000 ลิตร

 

แบบคำของบประมาณ  (ความขาดแคลน)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

6 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น แบบ ปร.4-6

+ สพท. สรุปการของบประมาณเป็นรายโรงเรียนและรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยขอให้กรอกข้อมูลทุกข้อ

  •                 – หากมีรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่โรงเรียนไม่เลือก จะต้องเช็คในช่อง “ไม่เลือก” พร้อมใส่ยอดเงิน “0”
  •                 – สำหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซม ขอให้ระบุรายละเอียดว่า ดำเนินการจัดทำรายการใดบ้าง เป็นเงินเท่าไหร่

หมายเหตุ  สพท. สามารถตรวจสอบการกรอกข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดได้ ที่นี่  (ซึ่งจะ update ข้อมูลทุกๆ 5 นาที) และท่านสามารถสำเนาข้อมูลไปยัง  excel  เพื่อทำเป็นฉบับสรุปรายเขตพื้นที่ได้อีก  ทั้งนี้  ข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ไขได้ หากมีการกรอกมาซ้ำซ้อน สพฐ. จะถือข้อมูลในวันและเวลาล่าสุด เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

สามารถติดต่อสอบถามที่

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต  กทม. 10300

โทร 080-3146325

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *