สำรวจข้อมูล 2562

Home / สำรวจข้อมูล 2562

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 ตามประกาศ สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561
จำนวน 1,246 โรงเรียนเท่านั้น ที่นี่

 

ขั้นตอนที่ 2

สำรวจความต้องการจำเป็นและวิเคราะห์ความขาดแคลนของโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 ในสังกัด ตาม
รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ โดยขอให้สำรวจบนพื้นฐานของข้อมูลปัจจุบันของ
โรงเรียน ที่นี่ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ขั้นตอนที่ 3

จัดทำคำขอและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนประชารัฐในสังกัด พร้อมลงลายมือชื่อในทุกแบบฟอร์ม และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ ขอให้ สพท. เป็นผู้อัพโหลดเอกสาร เนื่องจากเอกสารที่อัพโหลดจะเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น 

หากมีเอกสารอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมือนกับทางไปรษณีย์ จะลบไฟล์เหล่านั้น ทุกกรณี

อัพโหลดได้ คลิกที่นี่    ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ตรวจสอบรายการที่ท่านอัพโหลด ที่นี่ 

หากพิจารณาแล้ว "เอกสารไม่ครบถ้วน" จะแจ้งผลให้ดำเนินการส่งมาใหม่อีกครั้ง 

 

สิ่งก่อสร้าง

สนามเด็กเล่น
ขนาด 100 ตร.ม.
(ขนาด 10 x 10 ม.)
*เฉพาะ 228 โรงเรียนที่เคยขอรับตามเกณฑ์ของมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่*

ราคา 298,000 บาท

พิจารณาและยืนยันการขอรับ โดยดำเนินการ
ดังนี้
1. พิจารณาพื้นที่/บริเวณของโรงเรียนที่เคยแจ้งความจำเป็นในรายการนี้ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากยืนยันการขอรับ
2. แบบคำขอตั้งงบประมาณ  แบบคำขอ_สนามเด็กเล่น
หมายเหตุ
สามารถดูรายละเอียดแบบรูปรายการ/แบบ BOQ 

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
ราคาไม่เกิน 180,000 บาท

1. จัดทำแบบปร. 4-6 (ก) แบบ ปร. 4 - 6 (ก) และ (ข)
2. แนบสำเนาผู้ประมาณราคา
หมายเหตุ
หากปรับปรุงซ่อมแซมฯ กระทบโครงสร้าง จะต้องจัดทำแบบรูปรายการที่มีวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง พร้อมแนบแบบรูปรายการและลงนามจริงทุกแผ่น

รายการคุรภัณฑ์

เครื่องกรองน้ำ ขนาด 1,400 ลิตร/วัน
ราคา 100,000 บาท

ต้องแนบเอกสาร คือ
1. แบบคำขอตั้งงบประมาณ download (ที่นี่)
2. จัดทำแบบปร. 4-6 (ข) แบบ ปร. 4 - 6 (ก) และ (ข)
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) [โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ]
4. ใบเสนอราคา จำนวน 3 ร้านค้า
หมายเหตุ
เมื่อตกลงราคาได้แล้วดำเนินการจัดทำแบบปร.4-6 (ข) โดยราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วเท่านั้น

ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น
ราคา 100,000 บาท

ต้องแนบเอกสาร คือ
1. แบบคำขอตั้งงบประมาณ download (ที่นี่)
2. จัดทำแบบปร. 4-6 (ข) แบบ ปร. 4 - 6 (ก) และ (ข)
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) [โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ]
4. ใบเสนอราคา จำนวน 3 ร้านค้า
หมายเหตุ
เมื่อตกลงราคาได้แล้วดำเนินการจัดทำแบบปร.4-6 (ข) โดยราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วเท่านั้น

ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร
ราคา 9,200 บาท

ต้องแนบเอกสาร คือ
1. แบบคำขอตั้งงบประมาณ download (ที่นี่)
หมายเหตุ
รายการนี้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ download (ที่นี่)

หมายเหตุ  สพป./สพม. ประสงค์จะส่งคำของบประมาณพร้อมลายมือชื่อ ตามแบบฟอร์มต่างๆ และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการอัพโหลดสามารถดำเนินการได้ ตามลิ๊งค์ด้านบน